ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρ.12 του ν.4122/2015 , το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για κάθε αγοραπωλησία ή μίσθωση ακινήτου. Πιο συγκεκριμένα η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική:
α) μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4,
β) μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,
γ) κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,
δ) κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,
ε) για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 τ.μ.), τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό. Από τις 9 Ιουλίου 2015 το κατώτατο όριο των πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων μειώνεται στα διακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα (250 μ² ).

Επίσης αποτελεί προαπαιτούμενο έγγραφο για ένταξη του ακινήτου σε επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ όπως το εξ’ οικονομώ κατ’ οίκον αλλά και τον συμψηφισμό δαπανών για Ενεργειακή Αναβάθμιση ως τμήμα του ποσού του συνολικού προστίμου αυθαίρετης κατασκευής. ΚΥΑ 42554 και 42575 (ΦΕΚ Β 2440/2014)

Με βάση το αρ.58 του ν.4342/2015 από 1.1.2016 γίνεται υποχρεωτική η αναγραφή του στην ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων μίσθωσης..

Από την υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α. εξαιρούνται οι περιπτώσεις α’, γ’, δ’, ε’ της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν. 4122/2013.

α) μνημεία,
γ) κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας,
δ) βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια,
ε) προσωρινής χρήσης κτίρια που με βάση το σχεδιασμό τους η διάρκεια χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, αποθήκες, χώροι στάθμευσης οχημάτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, κτίρια αγροτικών χρήσεων – πλην κατοικιών – με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις και αγροτικά κτίρια  πλην κατοικιών  που χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από εθνική συμφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

Για όσους δεν προβούν στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής απόδοσης κινδυνεύουν με πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου. Τα πρόστιμα επιβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια και τη χρήση του πιστοποιούμενου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, το μέγεθος των συστημάτων του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του υπόχρεου.

Aναλαμβάνουμε την έκδοση των ενεργειακών πιστοποιητικών παρέχοντας ολοκληρωμένη υπηρεσία.

 • Συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση του ΠΕΑ.
 • Επί τόπου αυτοψία στο ακίνητο, καταγράφοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
 • Μεταφορά των στοιχείων στο ειδικό λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.
 • Προτείνουμε εργασίες αναβάθμισης οι οποίες θα αναβαθμίσουν ενεργειακά το ακίνητο.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα παρακάτω:

 • Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου)
 • Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση).
 • Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας
 • Φύλλο Συντήρησης Λέβητα
 • Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου) (προαιρετικό)
 • Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας ή άλλων στοιχείων νομιμότητας του κτηρίου (υπαγωγή στους ν.3843/10, ν.4178/13 κλπ.)
 • Μελέτη Θερμομόνωσης
Καποδιστρίου 14, 42 100 Τρίκαλα
Phone: 24310 32770 & 6946671770
Μετάβαση στο περιεχόμενο